A 21.szazadkiado.hu cookie-kat használ statisztikai és a felhasználói élmény javítása érdekében. A 21.szazadkiado.hu oldal használatával elfogadod a cookie-kat és Adatkezelési tájékoztatónkat.
Termékek Menü

ED Sheeran nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékot lezártuk!

A 21. Század Kiadó „Nyerj Ed Sheeren-nel” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

A 21. Század Kiadó „Nyerj Ed Sheeren-nel” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 

 1. A XXI. Század Kiadó Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1026 Budapest Mecenzéf u. 16. a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a www.21.szazadkiado.hu weboldalon a XXI. Század Kiadó Kft. által kiadott

Ed Sheeran címmel megjelent életrajzi könyvet

megvásárolja a jelen játék időtartama alatt, a termékek megvásárlását követően megválaszolja a játékban szereplő kérdésünket és jóváhagyja, hogy a játékban nyereménysorolás céllal részt vegyen.  

Egy vásárlással egy pályázat nyújtható be, függetlenül a megvásárolt termékek mennyiségétől.

 1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás - a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a megrendelt könyvet kézbesítést követően átvegye, az online küldött számlát megőrizze.  Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő, valamint az 1. pontban megjelölt termékek megnevezése is szerepel.

 

 1. A Játék időtartama

  2019. július 22 - augusztus 1-ig tart. A vásárlást és a játékban szereplő nevezést egyaránt ezen     határidőn belül kell lebonyolítani és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak.

A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. augusztus 1. 23 óra 59 perc 59 másodperc

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be.

Egy beküldés alkalmával csak egy Pályázat küldhető be, akkor is ha, egy megrendelésben több ED Sheeran könyvet vásárol. Egy könyv vásárlása egy pályázatot tesz lehetővé.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő rendelés regisztrált időpontja értendő. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként, a nyereményjátékban kizárólag a ténylegesen, határidőben beérkezett Pályázatok vesznek részt. A Pályázatok beérkezésének határideje, a beérkezés ténye tekintetében a Szervező nyilvántartása az irányadó.

 

 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg.

 1. A játék előre sorsolt nyereménye:

1 *2 fős Sziget fesztivál napijegy 2019.08.07-is szerdai napra

3 db Ed Sheeran Funko pop figura

 1. A Szervező a nyereményhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.  
 2. a, A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.

 1. b, A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nem eredeti (az 1.2. pont szerinti hitelesített másolat kivételével), megrongált, rosszul olvasható, bármely mértékben hiányos blokk nem tud részt venni a Játékban és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.
 2. c, Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyeremény nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból, illetve akár fel nem róható okból (pl. betegség, technikai hiba, stb.) - történő elmulasztása esetére.

 1. Sorsolás módja
 • A nyeremény sorsolására 2019. augusztus 2-án kerül sor.
 • Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 2 nap 24:00 óráig a Játékban használt telefonszámon nem elérhető, helyette tartaléknyertesként újra sorsolásra kerül az időponthoz kötött tárgynyeremény.
 • Amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes az értesítés napját követő 4  (négy) napon belül az átvételre vonatkozóan, nem kapja meg nyereményét, úgy a sorsolás napját követő 90 (kilencven) napos határidőn belül a XXI. Század Kiadó Kft-hez kell fordulnia és jelezni ezt az

info@21.szazadkiado.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető, azzal, hogy a jelen bekezdésben megjelölt 90 (kilencven) napos határidő jogvesztő.

 1. A Szervező a nyertest a Játék során a Pályázat során megadott telefonszámon a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 2 (két) napon belül.

 1. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az időponthoz köthető nyeremény esetén 4 napon belül, a tárgynyeremény esetén a sorsolást követő 90 (kilencven) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt bármely személyi vagy alaki feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 1. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 1. A Játékból ki vannak zárva a XXI. Század Kiadó Kft valamennyi munkavállalója, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játékosok által megadott postázási vagy e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a promócióban résztvevő áruházakban, valamint a www.21.szazadkiado.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.21.szazadkiado.hu internetes oldalon jelenik meg.

 1. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a 21. Század Kiadó honlapján, a www.21.szazadkiado.hu címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az 1. pontban rögzítettek szerinti adatait a www.21.szazadkiado.hu nyereményjáték weboldalra feltöltötte, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező – bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül - a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához 2020. december 31. napjáig idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely XXI. Század Kiadó Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése, amennyiben azt jogerős bírósági ítélet állapította meg, avagy az adott cselekménnyel kapcsolatban a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 416. § (1) és (2) bekezdése alapján az ügyészség az eljárást felfüggesztette.
 2. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa önkéntesen megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához - a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező XXI. Század Kiadó Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül - törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen XXI. Század Kiadó Kft., 1137 Budapest Szent István krt 18.; vagy a következő e-mail címen: info@21.szazadkiado.hu A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A XXI. Század Kiadó Kft. tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 8 évig, történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

17.Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról

17.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

17.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 1. A Játékos neve
 1. az adatkezelés célja:
  • a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
  • adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
 1. az adatkezelés jogalapja:
  • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás
 1. az adatkezelés időtartama:
  • nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

 1. A Játékos telefonszáma
 1. az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal
 1. az adatkezelés jogalapja:
  • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás
 1. az adatkezelés időtartama:
  • nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

 1. A Játékos e-mail címe
 1. az adatkezelés célja:
  • a   Nyeremény   átadásának   elősegítése,   a   Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
 1. az adatkezelés jogalapja:
  • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás
 1. az adatkezelés időtartama:
  • nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, valamint Facebook oldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

17.3.A Játékosok adatvédelmi jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben.

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező info@21.szazadkiado.hu e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és adatfeldolgozója:  a XXI. Század Kiadó Kft.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti.

18. A XXI. Század Kiadó Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

19. A XXI. Század Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2019. július 22.

XXI. Század Kiadó

Szervező

Tartalomhoz tartozó címkék: hírek